Descobriu els nostres serveis personalitzats
per a totes les necessitats.

ELECTRO SHOWROOM SL., posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posades en coneixement de dit titular, com a conseqüència de la utilització de la present web i a causa d’enviaments de correus electrònics, o bé sobre aquells recavats mitjançant el nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb allò preceptat per la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, que hagin estat recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets haurà d’efectuar-se mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu social d’ELECTRO SHOWROOM SL, a l’adreça de correu electrònic info@showroom-electro.com, indicant, en qualsevol cas, com a referència «Dades Personals» i el dret que es pretén exercir, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

Les dades registrades podrien ser emprades amb la finalitat de prestar-li i/o oferir-li els nostres serveis, d’efectuar estadístiques, remetre publicitat – fins i tot per mitjans electrònics -, la gestió d’incidències o la realització d’estudis de mercat, entre altres activitats.

En tot cas, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un tercer només pel compliment dels fins assenyalats anteriorment i previ consentiment dels interessats, que es donarà per entès si no es manifesten en contra en el termini de quinze dies des de la data en què facilitaren les seves dades. En qualsevol cas, l’assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu social del titular, indicant com a referència «Baixa Dades Personals».