DADES DE L’EMPRESA

En compliment d’allò estiplar a l’article 10 de la Llei 34/2022, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Nom: Electro Showroom

Denominació Social: Electro Showroom SL

Nombre d’identificació fiscal: B59544825

Domicili social: Calle Conde Borrell 229, 08029 – Barcelona

Correu electrònic: boher@showroom-electro.com

Telèfon: 93 4524798

Aquest lloc web és propietat d’ELECTRO SHOWROOM S.L., amb nom comercial ELECTRO SHOWROOM (en avant, «ELECTRO SHOWROOM»).

L’accés al lloc web d’ELECTRO SHOWROOM implica l’acceptació de totes les següents condicions:

PROPIETAT INDUSTRIAL

El logotip i la denominació «ELECTRO SHOWROOM», així com altres signes distintius (gràfics o denominatius), que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva d’ELECTRO SHOWROOM, de forma què és aquesta entitat l’única autoritzada a emprar-los.

Els continguts d’aquest lloc web, textos, imatges, etc., així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d’ELECTRO SHOWROOM.

Queda, per tant, totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa d’ELECTRO SHOWROOM.

NOM DE DOMINI

Tanmateix, com assenyalat als paràgrafs anteriors, els noms de domini «WWW.ELECTROSHOWROOM.ES» i tots aquells que serveixin per accedir al present lloc web són de titularitat exclusiva d’ELECTRO SHOWROOM. L’ús indegut d’aquests suposaria una infracció dels drets adquirits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

ÚS PERSONAL

L’usuari queda expressament autoritzat per ELECTRO SHOWROOM a visualitzar, imprimir, copiar o enmagatzemar en el seu disc dur o qualsevol altre suport físic els continguts i actius emparats o no per un dret d’exclussivitat (a excepció dels programes d’ordinador), sempre que aquesta actuació tingui com a objecte l’ús personal i privat de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els abans esmentats drets i continguts. Aquesta llicència d’ús personal s’entèn efectuada sempre i quan es respecten intactes les advertències als drets d’autor i de propietat industrial que es realitzen, sense que açò signifiqui la concessió de cap llicència a l’usuari.

Qualsevol altre ús dels continguts o creacions intel·lectuals d’aquest lloc requerirà l’autorització expressa i per escrit d’ELECTRO SHOWROOM.

RESERVA D’ACCIONS LEGALS

ELECTRO SHOWROOM es reserva en tot moment l’exercici d’aquells mitjans o accions legals corresponents en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial front a un ús no autoritzats d’aquests, o a qualsevol actuació que pogués perjudicar-los.

ENLLAÇOS

Els enllaços amb els que l’usuari pugui trobar-se durant la navegació en aquest lloc web li permeten abandonar el lloc.

Els llocs enllaçats no estan relacionats, a excepció dels casos en què s’indica el contrari, amb ELECTRO SHOWROOM, qui no es fa responsable dels continguts als quals l’usuari accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en aquests, ni de l’ús que d’aquells es realitzi, ni de la disponibilitat tècnica d’aquests.

En qualsevol cas, ELECTRO SHOWROOM es compromet a fer tot el possible per evitar l’existència en el seu lloc web d’enllaços a pàgines de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes, xenòfobes i, en general, susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humanes o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.

En el suposat què algun usuari estimés que un enllaç inclòs en el lloc web menyscaba en qualsevol forma els seus drets o si li suposés el més mínim perjudici, sols hauria de comunicar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ELECTRO SHOWROOM, comptant amb la confiança de que es prendran les mesures oportunes al respecte.

CONTINGUT DE LA WEB

ELECTRO SHOWROOM no es responsabilitza del mal ús que es realitze dels continguts d’aquesta pàgina web, essent la responsabilitat exclusivament de la persona que accedeix als mateixos o els utilitza.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

ELECTRO SHOWROOM es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació, sense assumir cap responsabilitat.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

ELECTRO SHOWROOM no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ELECTRO SHOWROOM.

A més, quedem exonerats de tota responsabilitat front possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

CONDICIONS D’ACCÉS

En general, l’accés als continguts facilitats per ELECTRO SHOWROOM serà de caràcter lliure i gratuït, i no s’exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni se subscriguin, ni facin ús de claus o contrasenyes, a excepció de l’accés restringit a la secció de clients d’ELECTRO SHOWROOM.

Quan, per a la contractació o sol·licitud d’informació d’un determinat servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. ELECTRO SHOWROOM es compromet a donar a les esmentades dades personals el tractament automatitzat que correspongui en funció de la naturalesa i finalitat d’aquestes, en les condicions i termes que es presenten a la Política de Privacitat.

En aquells casos en els quals és necessari l’ús de claus d’accés (nom d’usuari i contrassenya), l’usuari es compromet a emprar-les d’acord amb les següents restriccions:
Les claus, escollides per l’usuari, no deuran ser contràries a la moral i les bones costums generalment acceptades, ni de cap forma infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual i a l’honor i la pròpia imatge de tercers.

Les claus d’accés són per ús personal i exclusiu de l’usuari titular d’aquestes, i la seva custòdia i correcte ús són responsabilitat seva. ELECTRO SHOWROOM no es responsabilitza per cap perjudici en què l’usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència de que altres persones empren les seves claus, amb o sense el consentiment o el coneixement de l’usuari.

No obstant això, ELECTRO SHOWROOM es compromet a complir amb el deure de secret respecte a les claus registrades i emprades pels usuaris.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús del lloc web d’ELECTRO SHOWROOM haurà d’obeir al contingut d’aquestes Condicions Generals, a qualsevol disposició legal aplicable i a les exigències de la moral i les bones costums generalment acceptades, així com a les d’ordre públic.

Excepte comptant amb una prèvia i expressa autorització d’ELECTRO SHOWROOM, els usuaris únicament podran fer ús dels continguts i serveis oferits en aquest lloc web de forma personal, abstenint-s’hi de realitzar qualsevol acte que, directament o indirectament, suposés una explotació comercial d’aquests.

En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per ELECTRO SHOWROOM en conformitat amb la legislació vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, de qualsevol forma, poguessin resultar il·lícites o lesives per als drets de tercers o poguessin perjudicar, impedir o limitar l’ús d’aquest lloc web a altres usuaris.

Els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre mitjançant ELECTRO SHOWROOM missatges, imatges, fotografies, software, dades o continguts que:

– de qualsevol forma contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic.
– indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, inflamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia o, en general, siguin contràries a la llei, la moral o l’ordre públic.
– siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
– es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte en cas de prèvia i suficient autorització del legítim titular.
– lesionin o puguin lesionar el dret a l’honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
– constituesquin publicitat ill·ícita, enganyosa o desleal.
– contenguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics.

ELECTRO SHOWROOM es reserva el dret unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís o justificació, de denegar l’accés al seu lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.